חברים יקרים.
 
כפי שפורסם בשבועות האחרונים פעלה ועדה שמינה הועד המנהל לשם הסדרת סמכויות הועד המנהל והדירקטוריון.
 
הועדה הורכבה מהחברים הבאים: אביעד לוי, אור עוז, עו"ד תומר פרסלר ורו"ח איתן רחמני.
 
לפני כחודשיים לערך ובהמלצתה של הועדה - אישר הועד מסמך מכונן בכל הנוגע לסמכויות ופעילות הדירקטוריון אך מטבע הדברים דובר במסמך זמני שנועד לסייע, אד הוק, להשלמת תהליך בחירת ומינוי הדירקטורים.
 
מסמך זה לא התיימר להוות מסמך סופי ומוחלט ולאחר השלמתו נערכו בוועדה דיונית נוספים, נשמעו גורמים נוספים והופקו הלקחים המתבקשים.
 
הצורך בהסדרת סמכויות הדירקטוריון נובע מלקחים ומסקנות שהופקו מפעילות העמותה בשנה האחרונה והיווה צורך הכרחי.
 
בשלב זה מפרסמת הועדה מסמך ביניים שאינו סופי ומבקשת את התייחסות החברים, ככל שיש ברצונכם חברים יקרים, להאיר ו/או להעיר, ביחס למסמך הביניים.
 
הכוונה היא להעביר מסמך סופי ומוגמר ביום ראשון הבא, ה- 22.3.2020 לשם העלאתו להצבעת החברים.
 
כל מי שמעונין לחוות את דעתו על המוסמך מוזמן לעשות כן באמצעות שליחת מייל לכתובת המייל הבאה: info@hapoelpt.com.
 
הועדה מתכנסת פעם נוספת ביום שישי הקרוב ה- 20.3.2020 בשעה 10:00 בבוקר ובמידת הצורך אף תיפגש עם גורמים המעוניינים להשמיע את דעתם.
 
במקביל מוזמנים להתדיין בסוגיות הנוגעות למסמך בהודעה זו, ואנחנו פתוחים לקבלת הערות, שינויים ותוספות.
 
מובהר בזאת כי כל חבר שלא יסתפק מהעברת הערות ומעונין להעלות מבנה אלטרנטיבי מוזמן לעשות כן והצעתו תועלה להצבעה.
 
מספר עניינים מרכזיים:
 
שינוי תקנון בכל הנוגע להסדרת סמכויות הדירקטוריון:
 
א.      הוסכם פה אחד כי המתווה הנוכחי בו סמכויות הדירקטוריון נאצלות מהועד המנהל ולא יונקות כוחן מהוראות התקנון אינו רצוי ולא בריא. סמכותו של הדירקטוריון אמורה להישאב מרצונם של החברים (שמשתקף בתקנון) ולא מגחמותיו המשתנות של הועד המנהל.
ב.       לפיכך, בכדי להכתיב יציבות נמליץ לשינוי תקנוני בכך שסמכויות הדירקטוריון יופיעו בתקנון וכך לא יוכל הועד המנהל לשנות את סמכויות הדירקטוריון ללא שינוי תקנוני.
ג.       ככל שיאושר המתווה יפעל הועד לכינוסה של אסיפה כללית לשם שינוי התקנון.
 
מעט על סמכויות הועד המנהל:
 
הועדה מצאה את המצב הנוכחי כבעייתי מעט הואיל ונדמה כי חלק לא מבוטל מחברי העמותה אינם מודעים לסמכויות הועד המנהל.
 
חלק לא מבוטל מהחברים סבורים, בטעות, כי הועד המנהל הוא זה שמנהל את הקבוצה בפועל ויכול לפטר מאמנים, שחקנים ומנהלים.
 
על רקע זה מוצאת לנכון הועדה לשקף לאוהדים, בקליפת האגוז, את סמכויות הועד המנהל, כמפורט להלן:
 
ובכן - תפקידו של הועד המנהל הוא בראש ובראשונה לשמש כנציגם של החברים (נציג הבעלים). הועד אמור להביע את רצון הבעלים ולכן עליו (כנציג הבעלים) לקבוע את היעדים ארוכי הטווח של העמותה ושל מועדון הכדורגל (ולספק את המימון הכספי הנדרש לשם עמידה במטרות).
 
תפקיד נוסף של הועד הוא לבחור את חברי הדירקטוריון וכמובן, לפקח על עבודתו.
 
וכמובן לנהל את העמותה בכל הנוגע לגיוס כספים, שיווק, מציאת שותפים למועדון הכדורגל, קהילה, ספונסרים ועוד.
 
 
הפחתת מספרם של חברי הועד המנהל והדירקטוריון:
 
א.      הועדה מצאה כי ריבוי חברי הועד המנהל וחברי דירקטוריון גרם לסטגנציה ושיתוק ולקושי בקבלת החלטות.
ב.       הקושי בתיאום ישיבה של 7 אנשים + הגעה להבנות בין שבעה אנשים הוא לא פשוט.
ג.       לפיכך הוסכם שיש להמליץ על הפחתת מספר חברי הועד והדירקטוריון לחמישה.
ד.       בכל הנוגע לועד ככל שלא יהיו מספיק מועמדים לשמש כחברי ועד מנהל אזי ניתן להסתפק בשלושה חברי ועד (אם לא יהיו שלושה מועמדים אזי הולכים לבחירות נוספות).
 
המלצות נוספות:
 
א.      מוצע כי חבר ועד אחד ימונה לדירקטוריון (אך לא לתפקיד יו"ר הדירקטוריון).
ב.       אותו חבר ועד שיכהן כחבר דירקטוריון יבחר על ידי חברי הועד לפי רוב מספרי בהצבעה פנימית.
ג.       יו"ר הועד המנהל לא יוכל לשמש במקביל גם כדירקטור ולכן תוך 48 שעות ממועד בחירתו כיו"ר הועד המנהל יצטרך לבחור האם הוא מעדיף להיות יו"ר ועד המנהל או להעמיד את עצמו להצבעה כחבר דירקטוריון.
 
 
בכבוד רב,
 
הועד המנהל